• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Regulamin zawodów PRS

Regulamin zawodów PRS

1. Postanowienia ogólne
1.1. Celem zawodów PRS jest propagowanie strzelectwa terenowego w formule PRS (Precision air Rifle Shooting) z użyciem karabinków pneumatycznych o energii nie większej niż 17J.
1.2. Każdy Zawodnik przed zawodami (także przed skorzystaniem ze strzelnicy technicznej) zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenia potwierdzające, że używany podczas zawodów karabinek pneumatyczny, zgodnie z Ustawą o broni i amunicji, nie jest bronią pneumatyczną, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i o zgodzie na udostępnianie swojego wizerunku.

2. Zasady bezpieczeństwa
2.1. Zawodnicy zobowiązani są do postępowania zgodnie z zapisami regulaminu, zasadami fair play,  oraz stosowania się do poleceń sędziów.
2.2. Każde zawody poprzedzone są odprawą, na której obecność zawodnika jest obowiązkowa. Nieobecność na odprawie wyklucza z uczestnictwa w zawodach.
2.3. Sygnały do rozpoczęcia lub przerwania strzelania wydawane są przez sędziów za pomocą gwizdka lub trąbki. Po usłyszeniu pojedynczego sygnału gwizdka lub trąbki należy natychmiast przerwać strzelanie. Dopuszczony jest jedynie bezpieczny strzał rozładowujący. W trakcie wstrzymania strzelania nie wolno mierzyć do celu ani przyjmować postawy strzeleckiej. W przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia dopuszczalne jest zatrzymanie strzelania przez każdego uczestnika zawodów za pomocą okrzyku "Przerwać strzelanie".
2.4. Zajmowanie stanowisk strzeleckich, przyjmowanie postaw strzeleckich, celowanie oraz ładowanie i rozładowywanie karabinków dozwolone jest tylko na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, w ramach własnej kolejki strzelania i w ramach przysługującego zawodnikowi czasu. Nieużywane karabinki muszą pozostawać rozładowane i stosownie zabezpieczone.
Na stanowisku z wieloma celami, podczas przemieszczania się pomiędzy celami lub zmiany postawy, karabinek zawsze musi być widocznie rozładowany.
2.5. Karabinki wielostrzałowe muszą mieć wyjęty i rozładowany magazynek lub znajdować się w widocznym stanie rozładowania, o ile wyjęcie magazynka nie jest konstrukcyjnie możliwe. Magazynek wolno ładować tylko na stanowisku strzeleckim i bezpośrednio przed oddaniem strzału.
2.6. Jeżeli Zawodnik chce oddać strzał „serwisowy” musi powiadomić o tym swoją grupę przed oddaniem strzału. Taki strzał nie jest oceniany. Strzały serwisowe muszą być oddawane z zachowaniem należytego bezpieczeństwa (analogicznie jak strzał rozładowujący).
2.7. Karabinki, gdy nie są używane, muszą być przenoszone w pokrowcach lub z wylotem lufy skierowanym w dół (dotyczy to także karabinków przenoszonych na pasach). Każdy członek grupy powinien upewnić się, że wszystkie czynności, w tym oddawanie strzałów, wykonywane są w sposób bezpieczny.
2.8. Podczas zajmowania i opuszczania stanowiska strzeleckiego zawodnik zobowiązany jest do ciągłego zwracania uwagi, gdzie skierowany jest wylot lufy. Powinien on cały czas pozostawać skierowany w dół, w stronę obszaru rozstawienia celów. Jeśli zawodnik ma problem z bezpiecznym zajęciem i opuszczeniem stanowiska, powinien poprosić członków grupy o pomoc.
2.9. Jeśli z dowolnej przyczyny Sędzia zwróci uwagę Zawodnikowi na technikę strzelania lub łamanie zasad bezpieczeństwa, musi on postępować zgodnie z jego zaleceniami. W przypadku sporu może zostać wezwany Sędzia Główny, który podejmie ostateczną decyzję.
2.10. Każdy strzelec, który naruszył zasady bezpieczeństwa, zostanie ukarany karą ostrzeżenie. Drugie naruszenie spowoduje wpisanie „0” punktów do karty startowej, na stanowisku, na którym doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa. Kolejne naruszenie spowoduje dyskwalifikację (DQ) i usunięcie zawodnika z toru. W zależności od sytuacji, Sędzia Główny zawodów ma prawo ukarania zawodnika dyskwalifikacją z pominięciem kolejności dwóch ostrzeżeń.
2.11. Każdy uczestnik, który jest świadkiem niebezpiecznej sytuacji lub naruszenia regulaminu powinien niezwłocznie zareagować, a następnie wezwać najbliższego sędziego zawodów.
2.12. Każdy zawodnik powinien posiadać i stosować ochronniki słuchu i wzroku. Za stan techniczny i poprawność używania ochronników wyłączną odpowiedzialność ponosi zawodnik.
2.13. Wszystkie osoby, nie będącą uczestnikami zawodów, w tym widzowie i reporterzy, powinny zapoznać się z regulaminem zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każedo zawodnika, widza lub reportera nie przestrzegającego zasad bezpieczeństwa i zaleceń organizatorów. Każda osoba nie będąca zgłoszonym zawodnikiem, a która chciałaby wykonywać podczas imprezy zdjęcia lub kręcić filmy, jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem, dopisać się do listy startowej z dopiskiem "prasa" i podpisać wymagane jak dla innych uczestników oświadczenia. Żaden fotoreporter nie może przebywać w obszarze poza wyznaczoną linią strzelania od strony celów. Osoby nieprzestrzegające regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie terenu zawodów.
2.14. Podczas pobytu na strzelnicy technicznej oddawanie strzałów do jakichkolwiek innych celów, niż do białych tarcz przeznaczonych do zerowania, jest surowo zabronione i karane będzie dyskwalifikacją zawodnika.

3. Sprzęt i wyposażenie
3.1. W zawodach dozwolony jest udział z dowolnym karabinkiem pneumatycznym wystrzeliwującym śrut z energią poniżej 17J.
Użycie karabinków pneumatycznych wystrzeliwujących śrut z energią powyżej 17J jest kategorycznie zabronione. Osoby posiadające taki sprzęt muszą opuścić teren zawodów.
Przed zawodami, lub w każdym innym momencie zawodów, Organizator ma prawo dokonać pomiaru energii karabinków używanych przez uczestników.
3.2. Można używać każdego tradycyjnego celownika optycznego, mechanicznych urządzeń celowniczych, oraz dowolnych ich ustawień.
3.3. Dopuszczone jest używanie: wiatromierzy, dalmierzy laserowych, kalkulatorów balistycznych, ale wyłącznie w ramach przysługującego zawodnikowi na stanowisku czasu.
3.4. Nie ma ograniczeń w wyposażeniu zestawu strzeleckiego czy zawodnika. Zawodnik, na stanowisku i podczas oddawania strzału, może wykorzystać każde posiadane przez siebie wyposażenie strzeleckie chyba, że opis stanowiska stanowi inaczej. Dozwolone jest używanie bipodów, poduszek strzeleckich, mat strzeleckich, za wyjątkiem tripodów czy statywów/stojaków do przystrzeliwania karabinków. Zabronione są również własne paliki strzeleckie.
Jeżeli zawodnik będzie opierał karabinek stopką o podłoże, to poniżej dolnej krawędzi stopki nie może znaleźć się żaden inny element stopki lub hak/kolec wbijany w ziemię.
3.5. Zawodnik może dokonywać zmian ustawień w swoim sprzęcie przed każdym strzałem (ustawienia karabinka, celownika, bipodu,itp.), ale  wyłącznie w ramach przysługującego mu na stanowisku strzeleckim czasu i w zakresie zgodnym z opisem stanowiska
3.6. W przypadku awarii sprzętu, zawodnik może ukończyć tor z innym karabinkiem, pod warunkiem, że będzie to karabinek w tej samej kategorii – wtedy Zawodnik kontynuuje punktowane strzelanie. Jeżeli będzie to karabinek z innej kategorii, to Zawodnikowi zalicza się punkty tylko z jednej, wybranej kategorii. Taki fakt należy każdorazowo zgłosić do Sędziego głównego, a on odnotuje zmianę karabinka w karcie startowej.
3.7. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyposażenia będą rozwiązywane przez Sędziego Głównego, którego decyzja jest ostateczna.

4. Tory strzeleckie i punktacja
4.1. Wszyscy zawodnicy będą sklasyfikowani w jednej kategorii OPEN.
Wygrywa zawodnik, który zdobył najwięcej punktów.
Organizator zastrzega sobie prawo do podziału uczestników na inne kategorie, biorąc pod uwagę frekwencję w dniu zawodów.
4.2. Tory będą wymagały od zawodników umiejętności strzelania z różnych postaw, na różnych dystansach oraz w ograniczonym czasie.
4.3. Dokładne opisy stanowisk zostaną przedstawione zawodnikom w dniu zawodów.
Cele będą ustawione na dystansach od 10m do 100m.
Odległości do celów zostaną podane, chyba że opis stanowiska będzie stanowił inaczej – w takiej sytuacji zawodnik będzie mógł skorzystać ze swojego dowolnego urządzenia do pomiaru dystansu, lub z dalmierza organizatora, aby ustalić odległość do celu.
4.4 Podczas zawodów wykorzystywane będą metalowe cele o kształcie i wielkości ustalonej przez organizatora.
4.5. Postawy strzeleckie.
Na stanowiskach obowiązywać będzie postawa dowolna, chyba że opis stanowiska stanowi inaczej.
Postawa dowolna – strzelec zajmuje postawę dowolną, może używać bipodu lub poduszki, maty strzeleckiej.
Postawa stojąca bez podparcia – klasyczna postawa strzelecka stojąca - zawodnik musi mieć obie stopy na podłożu.
Postawa klęcząca bez podparcia – klasyczna postawa strzelecka klęcząca - zawodnik musi mieć dwie stopy i jedno kolano oparte na ziemi.
Karabinek może być podtrzymywany jedynie wysuniętą przed kolano dłonią.
Pozycja leżąca bez podparcia – w pozycji leżącej bez podparcia żadna część karabinka lub dłoni nie może dotykać podłoża.
Zawodnik ma obowiązek dotykać na barykadzie wyznaczonego miejsca podparcia, o ile został wyznaczony, dowolną częścią ciała, stosowanej podpórki lub karabinka.
4.5.1.Postawa "siedząca "FT" jest zabroniona.
4.5.2.W uzasadnionym przypadku, zawodnik może poprosić Sędziego Głównego o zmianę postawy na inną niż wynika to z opisu stanowiska.
4.6.Zawodnik może oddać do każdego celu tylko jeden strzał.  Za potwierdzone trafienie w cel zawodnik otrzymuje 1 punkt. Trafienie celu potwierdza każdorazowo obserwator (sędzia) w grupie.
4.7. Podczas oddawania strzału zawodnik ma obowiązek dotykać wyznaczonego przez organizatora punktu podparcia / znacznika stanowiska dowolną częścią ciała, stosowanej podpórki lub karabinka.
Zawodnik musi zająć postawę strzelecką w rejonie znacznika stanowiska, w taki sposób, aby spust pozostawał przed wyznaczoną na stanowisku linią strzelania lub znacznikiem stanowiska, a wylot lufy przekraczał linię strzelania lub wyznaczony znacznik stanowiska.
4.8. Wynik zawodnika na torze będzie sumą uzyskanych celnych trafień (punktów) oraz  punktów za wynik czasowy, o ile na torze pojawią się stanowiska, na których zawodnik może zdobyć również punkty za czas, w jakim oddał strzały.
4.9. Na każdym stanowisku czas jest limitowany. Zawodnikowi zostaną zaliczone tylko te punkty, które uzyska w dozwolonym na stanowisku czasie.
Liczenie czasu:
* Na rozpoczęcie pomiaru czasu zawodnik oczekuje na stanowisku, w postawie stojącej, karabinek pozostaje rozładowany.
Przed rozpoczęciem liczenia czasu, jedynie matę strzelecką i pojemnik ze śrutem, zawodnik może położyć na stanowisku.
* Pomiar czasu rozpoczyna się po potwierdzeniu przez zawodnika gotowości i podaniu przez sędziego komendy "start".
* Czas powinien zostać zatrzymany po oddaniu ostatniego strzału, a nie dopiero po ewentualnym trafieniu/potwierdzeniu trafienia przez sędziego.
4.10. Wynik uzyskany przez zawodnika na torze przelicza się na procenty w stosunku do najlepszego wyniku, w jego klasie.
4.11. W przypadku potrzeby naprawy elementu toru lub celu należy wezwać Sędziego głównego, który wyznaczy zawodnikowi nowy czas i podejmie decyzję czy umożliwić zawodnikowi powtórne oddanie punktowanego strzału.
4.12. W przypadku remisu punktowego wygra zawodnik, który uzystał lepszy czas na stanowisku z próbą czasową.
4.12. Zawodnicy są współodpowiedzialni za weryfikację swojej punktacji.
4.13. Ewentualne protesty można składać najpóźniej do 15 minut po zakończeniu strzelania.

5. Dyskwalifikacja (DQ)
5.1. Dyskwalifikacja zawsze jest orzekana w przypadku naruszenia przez zawodnika zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:
– posługiwania się karabinkiem poza stanowiskiem strzeleckim,
- dopuszczenia do sytuacji, w której wylot lufy jest skierowany poza obowiązujące kąty bezpieczeństwa na danym stanowisku strzeleckim - kąt bezpieczeństwa wynosi 45 stopni od osi strzelania w każdą stronę.
– gdy zawodnik, odda strzał przypadkowy. Nie uznaje się za strzał przypadkowy strzału serwisowego, który zawodnik zgłosił wcześniej, jak też strzału, który został spowodowany awarią karabinka.
- dyskwalifikacja może nastąpić także w przypadku niedozwolonego zachowania lub wyposażenia, użycia niedozwolonych środków, używek w tym alkoholu.

6. Zawody pucharowe
6.1. Puchar PRS składać się będzie z określonej podczas ogłoszenia pucharu liczby eliminacji.
Z zasady będą to 4 rundy.
6.2. Szczegóły dotyczące poszczególnych eliminacji zostaną podane w dedykowanych ogłoszeniach.
6.3. Do końcowej klasyfikacji pucharu liczone będą 3 najlepsze starty.
6.4. Zwycięzcą zostanie zawodnik z najwyższym wynikiem % spośród wszystkich uczestników.

7. Kompetencja sędziego głównego i organizatora
7.1. Wszelkie wątpliwości i spory w trakcie zawodów i cyklu pucharowego rozstrzygać będzie Sędzia Główny. Decyzja Sędziego Głównego zawodów jest ostateczna.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zmiany lokalizacji oraz liczby poszczególnych eliminacji pucharu, zmiany nagród, lub rozwiązania pucharu bez podania przyczyny.


strzelectwoterenowe.pl PRS CUP 2023:

I ELIMINACJA, KRAKÓW 8.01.2023.

II ELIMINACJA, KRAKÓW 30.04.2023

III ELIMINACJA, KRAKÓW 03.09.2023

IV ELIMINACJA, KRAKÓW 15.10.2023

KLASYFIKACJA KOŃCOWA PUCHARUYouTube Video

  • Najnowsze artykuły
  • Popularne artykuły
Puchar Zimowy 2024

Puchar Zimowy 2024

2024-03-10 16:52:00

IV runda Pucharu Zimowego 2024

IV runda Pucharu Zimowego 2024

2024-02-28 16:26:15

III runda Zimowej Ligi PRS 2024

III runda Zimowej Ligi PRS 2024

2024-02-18 13:42:26

III runda Pucharu Zimowego 2024

III runda Pucharu Zimowego 2024

2024-02-11 13:27:12

Silhouette

Silhouette

2013-02-24 19:15:57

Hunter Field Target

Hunter Field Target

2013-02-24 19:07:59

Field Target

Field Target

2013-02-24 18:36:56

Metody określania odległości w HFT

Metody określania odległości w HFT

2023-10-17 22:00:00

Partnerzy

Field Target

ft miniField target (FT) – konkurencja, której zasady zostały najwcześniej określone. Polega na strzelaniu z karabinka pneumatycznego co celów, w których strefa trafienia (KZ) ma wielkość od 15 do 40 mm. Cele umieszczone są na dystansie od 8 do 50 metrów.  [ więcej ]

Hunter Field Target

hft poprawiony miniHunter field target (HFT) – konkurencja, której zasady opracowano trochę później niż FT. Głównym zamysłem tej konkurencji jest wprowadzenie zasad bardziej zbliżonych do tych, które spotyka się podczas polowań. [ więcej ]

Silhouette

sylwetki miniSilhouette (z ang. sylwetki) to nic innego jak wycięte z kilkumilimetrowej, stalowej blachy sylwetki zwierząt: kurczak, dzik, indyk i muflon, ustawione na podwyższeniu (półce), na określonych odległościach. Jedynym zadaniem strzelca jest trafić jednym strzałem każdą sylwetkę strącając ją z półki. [ więcej ]

Last News

Vector Continental 6-48x56T

Vector Continental 6-48x56T

2024-06-08 16:34:21

Falcon T50i 5-50X60i SFP ED

Falcon T50i 5-50X60i SFP ED

2024-05-06 19:28:49

Zakończenie Zimowej ligi PRS

Zakończenie Zimowej ligi PRS

2024-03-26 07:21:11

Delta Stryker HD 1-10x28 SDOG-1

Delta Stryker HD 1-10x28 SDOG-1

2024-03-23 15:32:49

Popular News

TARGI IWA 2013

TARGI IWA 2013

2013-03-05 08:33:59

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

2015-01-30 19:24:24

Odznaka strzelecka PFTA

Odznaka strzelecka PFTA

2013-03-06 01:19:51

Odszedł Andrzej Skiba

Odszedł Andrzej Skiba

2013-11-06 17:56:33

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %